World Aquaculture - June 2023

42 JUNE 2023 • WORLD AQUACULTURE • WWW.WAS.ORG TABLE 1. Nutrient composition (per 100 g raw edible parts) of SIFFS. Scientific name Protein and fat Vitamins (Bengali common name) Protein (g) Fat (g) A (μg RAE) B12 (μg) D (μg) D3 (μg) E (mg) Folate (μg) Ca (mg) Ailia coila (kajuli, bashpata) 16.99 a 3.53 a 37 b 4.1 b - 0.09 b 0.28 b 2.9 b 110 b Amblypharyngodon mola (mourala) 18.46 a 4.10 a 2680 e 7.98 b - 2.03 b 0.27 b nd b 853 b Anabas testudineus (koi) 15.5 b 12.8 b 260 e 2.38 b 1.08 f 1.19 b 0.85 f 11.4 b 85 b Chanda nama (chanda) 18.26 a 1.53 a 170 e - <5 j - - - 807.93 j Channa punctatus (lata) 18.3 b 0.6 b 140 e 1.60 b - nd b 0.14 b nd b 766 b Chela cachius (chela) 15.2 b 2.4 b 130 e 5.64 b - 4 b 0.11 b nd b 1000 b Clarias batrachus (magur) 16.5 b 1.3 b 30 e 4.83 b 1.12 g nd b 0.1 g 9.4 b 59 b Corica soborna (kachki) 11.9 b 1.9 b 90 e 3.55 b - 1.5 b 0.09 b nd b 476 b Esomus danricus (danrke) 15.5 b 3.2 b 600 e 12.5 b - 6.31 b 0.84 b nd b 891 b Etroplus suratensis (payra chanda) 22.5 c 2.4 c - - - - - - 315.3 c Glossogobius giuris (bele) 16.6 b 0.4 b 18 b 2.1 b - 1.6 b 0.17 b 6.7 b 790 b Gudusia chapra (khoira) 15.5 b 3.8 b 70 e 6.99 b - 4.92 b nd b nd b 1063 b Heteropneustes fossilis (singhi) 19.1 b 1.9 b 30 e 12.8 b 4.93 h nd b 0.34 b nd b 60 b Lepidocephalus guntea (gunte) 17.2b b 3.9 b 80 e 8.75 b - nd b 0.19 b nd b 950 b Macrognathus aculeatus (pankal, peacock eel) 17.2 b 2.6 b 90 e 5.2 b - nd b 0.17 b nd b 457 b Macrognathus pancalus (pankal, guchi balm) 17.9 b 2.6 b 90 e 2.47 b - 2.29 b 0.11 b nd b 491 b Mystus vittatus (tangra, striped dwarf catfish) 15.1 b 4.6 b 12 b 3.5 b 9.59 i 0.19 b 0.23 b 10 b 1093 b Nandus nandus (nados) 16.7 b 1.7 b 60 b 0.9 b - 0.78 b 0.36 b 3.5 b 1300 b Notopterus notopterus (folui) 20.5 b 0.6 b nd b 2 b - 0.7 b 0.64 b 18 b 230 b Ompok bimaculatus (pabda) 13.93 d 3.92 d 1058.19 d IU - 2.04 d - - - 198.5 d Ompok pabda (modhupabda) 16.2 b 9.5 b - - - - - - 91 b Osteobrama cotio cotio (dhela) 14.7 b 3.8 b 918 b 4.7 b - 0.14 b 0.24 b 6.6 b 1200 b Parambassis ranga (chanda) 15.5 b 3.8 b 340 e 6.42 b - 11.9 b 0.18 b nd b 1153 b Pseudeutropius atherinoides (batashi) 15.84 a 2.24 a - - - - - - 400 c Puntius sophore (jatpunti) 15.7 b 7.2 b 60 e 4.01 b - 1.29 b 0.15 b nd b 1042 b Puntius ticto (titpunti) 15.4 b 3.4 b 2 e 6.74 b - 0.99 b 0.16 b nd b 1480 b Trichogaster fasciata (kholse) 15.2 b 2.5 b 50 e 5.55 b - 3.13 b 0.12 b nd b 1700 b Xenentodon cancila (kankle) 17.1 b 1.2 b 100 e 2.89 b - 1.4 b 0.4 b 9.2 b 610 b nd = not detectable; Sources: a Mazumder et al. 2008, b Bogard et al. 2015, c Mohanty et al. 2011, d Paul et al. 2019, e Roos et al. 2002, f Paul et al. 2015,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjExNDY=